Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Po tym jak w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada SRTCB wybrała władze, spośród swojego 33 osobowego grona Członków Rady, obecnie uruchamiana jest praca jej wewnętrznych struktury merytorycznych w celu realizacji założonych planów działania.

Rada podjęła decyzję o utworzeniu merytorycznych Komitetów Rady, realizujących jej cele i zadania, w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych, systemu edukacji i kształcenia, rozwiązań legislacyjnych, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Tworzonym aktualnie komitetom przewodniczą: Beata Ostrowska, Grażyna Szpor, Magdalena Polak, Jarosław Pazgrat, Bogusław Dębski.

Całość Projektu realizowana jest wspólnie przez PTI oraz PIIT. Zarządzanie i nadzór nad projektem realizowane jest przez Grupę Sterującą której przewodniczy Włodzimierz Marciński, Prezes PTI.

Sektor telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwa jest linią obrony przed powodowanym przez koronawirusa kryzysem gospodarczym i kryzysem społecznym. Oferując łączność, Internet i zdalny dostęp do zasobów, stanowi szczepionkę przeciw rozprzestrzenianiu się bezrobocia i spadkowi PKB. Dlatego niedobór dostępnych danych analitycznych potrzeb rynku pracy sektora TCB musi być zażegnany. Rada Sektorowa ds. kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo ma doprowadzić do transferu najlepszych w tym obszarze praktyk programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów TCB. Jej celem strategicznym jest dostosowania procesów edukacyjnych do potrzeb i problemów kadrowo-zawodowych.

Monitoring kadr sektora TCB w Polsce okazuje się jednym z kluczowych obszarów rozwoju gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Rada chce włączyć kilkadziesiąt przedsiębiorców w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy ICT.

W pierwszych miesiącach działalności Rada skupi się na działalności badawczej i analitycznej i usystematyzowaniu wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych – określeniu obszarów badawczych i przeprowadzeniu badania kompetencji pracowników sektora TCB w Polsce, a także monitorowaniu kompetencji pracowników i pracodawców. Plany na jesień, to rekomendacja rozwiązań i zmian systemowych i legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym rekomendacja zmian sektorowych ram kwalifikacji, przez podjęcie pierwszych inicjatyw nakładających obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji ICT.

Do zadań Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo będzie też należało uruchomienie przepływu informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje między kadrami sektora TCB a szeroko rozumianym HR, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Rada będzie też dążyć do zaangażowanie partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora.

Rada została powołana w dniu 12 lutego 2020 roku przez ministra rozwoju i działa na podstawie art. 4c i 4 e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020