Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Formalne kryteria kwalifikacji kandydatów na członków Sektorowej Rady Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRTCB)

Członek SR musi spełniać nast. kryt. formalne:

 • być reprezentantem jednej z grup interesariuszy tworzących SRTCB

Kandydatami na członków SRTCB mogą być przedstawiciele:

 • przedsiębiorstw tworzących sektor/organizacji pracodawców
 • instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej, prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora
 • związków zawodowych
 • Rady Rynku Pracy lub Woj. Rady Rynku Pracy
 • instytucji pełniącej funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora
 • stowarzyszeń zawodowych i innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności SRTCB
 • zaakceptować cele i zasady działania SRTCB, w szczególności zawarte w jej Regulaminie i Uchwałach
 • złożyć deklarację przystąpienia do SRTCB.

Merytoryczne kryteria kwalifikacji kandydatów na członków SRTCB

Spośród wskazanych kryteriów merytorycznych kandydat na członka SRTCB powinien spełniać co najmniej jedno kryterium:

 • 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze eduk. prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora
 • 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora
 • 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora
 • doświadczenie związane z opiniowaniem, tworzeniem lub współtworzeniem programów edukacyjnych dotyczących sektora
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze w okresie 2 lat od daty zadeklarowanego przystąpienia do SRTCB.

images/czlonkowie_rady/Deklaracja_przystpienia_do_Komitetu_SRTCB_Plus_Owiadczenie_RODO.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020