Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.


Wartość projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”: 2 510 096,07 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 2 115 508,97 zł.

Projekt realizowany jest przez partnerstwo:

Lider Projektu: Polskie Towarzystwo Informatyczne (www.pti.org.pl)

Partner Projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (www.piit.org.pl)

 

Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRKTiC), działającej co najmniej do 31.10.2022 r., przyczyni się do kompleksowej identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa (TCB) w Polsce.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszcz. sektorach gospodarki - poprzez realizację zadań Sektorowej Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (dalej SR). Finalnie zadania te umożliwią wdrożenie przedsięwzięć systemowych przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów na rynku pracy (sektor Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwa-dalej TCB). Do zadań tych należą przede wszystkim:
1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze,
2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie ww. badań,
4. identyfikacja potrzeb tworzenia i modyfikacji sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
7. obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą brali udział w komitecie branżowym. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020