Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Szanowni Uczestnicy Konferencji

Uprzejmie poprosimy o wypełnienie listy obecności z ew. wskazaniem kontaktowego adresu e-mail.

Na podany mail prześlemy Państwo materiały konferencyjne.

Link – do Listy obecności

Link – do oceny spotkania

Link - zaproszenie w formacie PDF

Z A P R O S Z E N I E
Konferencja Naukowa
POTRZEBY KOMPETENCYJNE W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ W ŚWIETLE PLANOWANYCH ZMIAN W PRZEPISACH

Warszawa, 02 października 2020 r., godz. 10:00-14:00
Platforma komunikacyjna PTI - MS Teams PTI - link

PROGRAM

Sesja 1 (10:00-11:00)
ZMIANY EUROPEJSKIEGO I POLSKIEGO PRAWA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ (moderowanie: Prof. dr hab. Marek Michalski, UKSW)

 • Przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej – czy potrzebne jest włączenie ich do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
 • Główne kierunki zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – mec. Mariusz Busiło
 • Przegląd Dyrektywy NIS – dr Dorota Benduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dyskusja

Sesja 2 (11:00-12:00)
POTRZEBY KOMPETENCYJNE W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 • SOC a dotychczasowe „struktury wewnętrzne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo” – wymagany poziom kompetencji – Karolina Gałęzowska, doktorantka na UW, Inspektor Ochrony Danych w Millennium Bank
 • CSIRT sektorowy i CSIRT Telco – wymagania co do kwalifikacji i poziomu kompetencji – Łukasz Jędrzejczak, szef CSIRT MON
 • ISAC jako miejsce wymiany informacji o incydentach – jaki powinien być wymagany poziom kompetencji – dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 • Dyskusja

Sesja 3 (12:00-13:00)
BEZPIECZEŃSTWO SIECI I USŁUG W PROJEKCIE PRAWA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 • Prawo komunikacji elektronicznej jako implementacja Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – Dr hab. Paweł Fajgielski, Prof. KUL
 • Główne zmiany dot. bezpieczeństwa sieci i usług w projekcie PKE i ich relacja do RODO i dotychczasowych przepisów o e-Prywatności – mec. Xawery Konarski
 • Dyskusja

Sesja 4 (13:00-14:00)
PODSUMOWANIE (moderowanie: Prof. Grażyna Szpor, Dr Arwid Mednis)

 • Propozycje zmian w projektach Prawa Komunikacji Elektronicznej oraz nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Dyskusja nad systemem podnoszenia kwalifikacji – czy potrzebne są ramy prawne edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020