Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

W coraz bardziej skomplikowanym świecie edukacja potrzebuje wsparcia ze strony biznesu – to główny wniosek z tegorocznej,  VI już edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2022.

Jak na nazwę EDUMIXER przystało, w gościnnych salach Wydziału Zarządzania UW pojawili się reprezentanci firm z sektora ICT, przedstawiciele administracji, samorządów, uczelni, szkół zawodowych i branżowych.  Zgromadziła ich wspólna troska o to, jak zasypać wciąż rosnącą lukę kompetencyjną na polskim rynku pracy ICT. Pod względem kompetencji cyfrowych Polska – wg badań Eurostatu – zajmuje wśród państw UE trzecie miejsce od końca, gorzej wypadają tylko Bułgaria i Rumunia. Nie lepiej wypadamy w indeksie DESI - w  2022 r. uplasowaliśmy się na 24. miejscu na 27 państw członkowskich UE, choć w pewnych obszarach tego indeksu wskaźniki są lepsze.

​Wyzwania dla sektora IT 

Mamy powody do zmartwienia, szacuje się, że w 2030 r. 90 proc. ofert pracy w UE będzie wymagało kompetencji cyfrowych.  Biznes dobrze radzi sobie z nimi radzi, w administracji i w edukacji wygląda to znacznie gorzej. Niskie kompetencje biorą się z wadliwego systemu kształcenia, mamy bardzo kiepskie przygotowanie kadr w szkolnictwie – diagnozował sytuację podczas konferencji  EDUMIXER dr hab. Dariusz Szostek,  profesor Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Centrum CYBER SCIENCE. Jego zdaniem, najpoważniejszym problemem jest brak kształcenia interdyscyplinarnego. Na Śląsku pojawiła się pierwsza próba wychodzenia z modelu kształcenia „w bańkach” – powstało Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. To konsorcjum naukowo-dydaktyczne utworzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. Taki dobór podmiotów ułatwia właściwe spojrzenie na proces kształcenia, współczesne badania naukowe, a także dydaktyka wymagają interdyscyplinarnego ujęcia. Studenci 1 roku przechodzą nie tylko obowiązkowe szkolenia z BHP, czy systemów bibliotecznych, ale i cyberbezpieczeństwa. CYBER SCIENCE przeprowadza badania dotyczące bezpieczeństwa uczelni, bo nie jest tajemnicą, że zabezpieczenia akademickiej infrastruktury są na średnim poziomie. - Polityki bezpieczeństwa mają wszyscy, ale najczęściej jest to papier – mówił dr Szostek.

Cyfrowa transformacja przyspiesza

Zgodnie z głównym tematem forum „Bezpieczeństwo w teleinformatyce. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców” dużo uwagi poświęcono wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem. ‒ Cyfrowa transformacja przyspiesza. Aplikacje ‒ do niedawna pisane w sposób monolityczny ‒  teraz są modułowe, skonteneryzowane. Infrastruktura staje się coraz bardziej rozproszona, hybrydowa, wielochmurowa. Współdzielimy zasoby danych dla potrzeb zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji . Tradycyjne technologie bezpieczeństwa nie nadążają: za dużo zadań, dostawców, alertów, za duża złożoność środowiska. Nic dziwnego,  że wyciek danych odkrywamy po długim czasie. Z ankiet naszych klientów wynika, że od jego odkrycia do zlikwidowania mija średnio 287 dni – alarmował Piotr Beńke, Chief Technology Officer, Technology Sales Leader IBM PAB.

Uczestnicy panelu „Bezpieczeństwo infrastruktury IT - praktyczne rozwiązania i trendy, które będą kreować przyszłość”, moderowanego przez  dr Tomasza Kulisiewicza, sekretarza Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka byli zgodni, że rozwój technologii przynosi nowe zagrożenia i trzeba budować ich świadomość. Według raportu CERT NASK zdecydowaną większość stanowią ataki ransomware, socjotechniczne. Pierwszy ciężar obrony przesuwa się więc na pracowników. – Trzeba szkolić i certyfikować, ale nie powtarzać starych schematów, którym umykała jakość  – radził Bogusław Dębski, dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzenia Kwalifikacji w PTI. 

Dr inż. Kajetan Wojsyk - Ekspert ds. jakości danych zwracał uwagę, że w związku z programem  otwierania danych niezwykle ważne staje się ich odpowiednie przygotowanie. Coraz więcej usług administracji świadczonych jest zdalnie, trzeba więc stosować środki zapewniające rozliczalność i niezaprzeczalność działania wszystkich uczestników postepowania. Potrzebne są zabezpieczenia przed wprowadzeniem w obieg prawny fałszywych danych. Paweł Henig - Dyrektor Operacyjny Trusted Information Consulting Sp. z o.o. i audytor CISA poruszył temat komunikacji. ‒ Mamy, bardzo dobrych specjalistów technicznych, którzy nie potrafią się komunikować z zarządem firmy. W skali kraju przy informatyzacji często mylimy środki z celem ‒ diagnozował.

IT wspiera edukację

Na jakie wsparcie ze strony firm IT w obszarze cyberbezpieczeństwa mogłaby liczyć edukacja zastanawiali się uczestnicy dyskusji moderowanej przez Beatę Ostrowską, wiceprezes PTI. ‒ Szkoła próbuje się dostosować do zmian, chcemy wykształcić dobrze przygotowanych ludzi, bez partnerów biznesowych to się nie uda, bo dostęp do nowych technologii możliwy jest tylko za pośrednictwem biznesu. Szkoła będzie zawsze z tyłu z powodu zasobów finansowych i kadrowych. Współpracę powinniśmy nawiązywać już na etapie tworzenia programów, ich konsultowania, potem staże, praktyki zawodowe. Ideałem byłoby kształcenie dualne, żeby firmy przyjęły część kształcenia praktycznego – mówiła Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. ‒ Potrzebna jest też współpraca z uczelniami, czasem pewne treści, które przekazujemy uczniom się powielają, a czasem powstają luki.  Nie ma ciągłości kształcenia, w zakresie technik-informatyk i technik-programista nie udało się nam nawiązać żadnej współpracy. Mamy ogromny problem z kadrami, potrzebne wsparcie dla nauczycieli – alarmowała Magdalena Polak wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Arkadiusz Banasik z Politechniki Śląskiej podzielił się ze słuchaczami sposobami, jakimi uczelnia stara się wyrównywać poziom trafiających do niej absolwentów liceów i techników.

Organizatorzy Forum Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wraz z partnerami: PIIT, PTI, Wydziałem Zarządzania UW zadbali też o kontekst finansowy i prawny debat nad kompetencjami. Małgorzata Mika,  zca dyr. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zaprezentowała, gdzie szukać środków na finansowanie rozwoju kompetencji w obliczu nowej perspektywy i funduszu odbudowy.  Dr hab. Arwid Mednis z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił stan prawny zagadnień bezpieczeństwa, omawiając aktualne inicjatywy w Polsce i w Unii Europejskiej.       

Sukces sesji networkingowych

Praktycznym efektem wymiany doświadczeń oraz zorganizowanych sesji networkingowych podczas EDUMIKSERa były podpisane porozumienia sektorowe między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie a firmą Migam oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – EMAG. Porozumienie podpisali również Zespół Szkól Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz firma Migam.

​Wyzwania dla sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Drugi dzień konferencji EDUMIXER był poświęcony wyzwaniom dla sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Podczas sesji otwarciowej Piotr Bartosiak - Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, wskazywał, że kształcenie zawodowe z liczbą ponad 1 100 000 uczniów ma istotny wpływ na przygotowanie kadr na potrzeby biznesu. Dyrektor Bartosiak zwrócił uwagę na realizowaną obecnie inicjatywę – Branżowe Centrum Umiejętności, czyli zaawansowane technologicznie centra kształcenia, szkolenia i egzaminowania w 120 dziedzinach, w tym informatyka i programowanie, telekomunikacja oraz komunikacja elektroniczna. Centra mają być przeznaczone przekrojowo i szeroko zarówno dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ale również dla studentów, nauczycieli zawodu, wykładowców oraz pracowników danej dziedziny. Ideą powstania Centrum było to, aby przedstawiciele edukacji mogli spotykać się na bieżąco z biznesem i w ten sposób ulepszać kształcenie zawodowe oraz aby przygotowywać osoby dorosłe i doskonalić je w kierunku konkretnej branży.

Jakość, jakość i jeszcze raz współpraca i kompetencje

Prezes UKE dr inż. Jacek Oko podczas otwarcia drugiego dnia EDUMIXER zaznaczał jak nowoczesne techniki telekomunikacyjne wpływają na jakość różnych obszarów, w tym jakość postrzeganą życia, a także akcentował znaczenie jakości w budowaniu i poprawy usług. Prezes Oko podkreślał, że jakość i zarządzanie są „absolutnym połączeniem, którego nie można rozrywać”. Zwrócił również uwagę, że bieżąca sytuacja geopolityczna oraz ciągły rozwój technologiczny wymusza redefiniowanie modelów biznesowych i korzystania z usług. Prezes Oko podkreślił również rolę UKE jako podmiotu, który poza funkcją regulatora, pełni coraz mocniejszą rolę w egzekwowaniu jakości w środowisku branżowym. UKE wraz z głównymi operatorami sieci mobilnych podpisał porozumienie, na mocy którego powstało Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej, czyli centrum wymiany wiedzy i analiz, co czyni z UKE i regulatora i moderatora i pozwala branży wypracowywać wspólne stanowiska i wspólne realizacje, w tym legislacyjne. Prezes Oko podkreślił również rolę konferencji, w tym EDUMIKSER, jako platformy do rozmowy, wymiany informacji i generowania pomysłów.

Ważny głos w dyskusji przedstawiła Beata Ostrowska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, podkreślała, że działania, które omawiali przedmówcy, dotyczące współprac i inicjatyw wymagają nabywania oraz ciągłego doskonalenia kompetencji, które są niezbędne do podążania za dynamiką, którą obecnie mamy w dziedzinie rozwoju nowych technologii. Beata Ostrowska wskazywała również na olbrzymią rolę konferencji, w tym EDUMIKSER, jako miejsca idealnego do rozwoju, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy, również dzięki realizowanym podczas wydarzenia sesjom networkingowym, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

„Jakie wyzwania stawiają nowe technologie przed biznesem w obszarze telekomunikacji”, „Dezinformacja, a edukacja medialna”, „​Kompetencje klienta-użytkownika nowych technologii w dobie szybkich zmian”​, „Usługi telekomunikacyjne w obliczu sytuacji kryzysowych”​, „Dobre praktyki - współpraca biznesu z edukacją”, „Kompetencje związane z ucyfrowieniem przedsiębiorstw”, a także „Zarządzanie ryzykiem w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa” to tematy kolejnych debat eksperckich, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i słuchaczy.

 

Warsztaty merytoryczne

Trzeci dzień EDUMIXERa poświęcony był warsztatom merytorycznym dla sektora telekomunikacja
i cyberbezpieczeństwo. Dr Agnieszka Besiekierska - Adwokat, Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawiła obowiązki związane z Krajowym System Cyberbezpieczeństwa. Bartosz Lech - Head of Location-Based Services Department w Globema zaprezentował warsztat dobrych praktyk współpracy biznesu z uczelnią. Nad nowymi obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z Digital Services Act (DSA) oraz tym, jakie kompetencje będą potrzebne w świetle nadchodzących zmian pochylili się dr Piotr Wasilewski​ - Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy oraz Arkadiusz Baran - Adwokat, Counsel w Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy. O dobrych praktykach współpracy pomiędzy biznesem, a edukacją na przykładzie działalności Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo) opowiadał Maciej Wnuk, Animator warsztatów Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

 

EDUMIXER, jak co roku, został skierowany do reprezentantów firm z sektorów IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli uczelni, szkół zawodowych i branżowych oraz reprezentantów edukacji nieformalnej, uczniów i studentów, studenckich biur karier, kół naukowych i innych ekspertów i praktyków rynkowych, aby pomóc w wypracowaniu wzajemnego modelu współpracy tych sektorów oraz wskazać  kluczowe potrzeby w branży ICT.

 

***

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

VI edycja Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2022 odbyła się w dniach 18-20 października w sposób hybrydowy, stacjonarnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także była dostępna dla uczestników online.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konferencji objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Teleinfo24, My Company Polska, Digital&more, Radio Kampus, IT Wiz, Personel Plus oraz Brands IT.

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020