Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłosiła konkurs na wyłonienie podmiotów mogących stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Instytucje te mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.
Ponieważ zakres konkursu jest ściśle powiązany z fundamentalnymi obszarami działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, obie organizacje podjęły inicjatywę stworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

Wartość projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo”: 2 183 914,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 840 603,06 zł.

Rada - inicjując i biorąc udział w wielorakich przedsięwzięciach związanych przede wszystkim z tematyką kompetencji w obszarze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – pomaga harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami  rynku pracy w sektorze. Członkowie Rady reprezentują wszystkich interesariuszy sektora i zapewniają możliwość dotarcia do różnych środowisk, zarówno w obszarze biznesu, jak i edukacji.

Cele i planowane efekty projektu:
Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRKTiC), działającej co najmniej do 31.10.2022 r., przyczyni się do kompleksowej identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa (TCB) w Polsce.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszcz. sektorach gospodarki - poprzez realizację zadań Sektorowej Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (dalej SR). Finalnie zadania te umożliwią wdrożenie przedsięwzięć systemowych przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów na rynku pracy (sektor Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwa-dalej TCB). Do zadań tych należą przede wszystkim:
1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze,
2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie ww. badań,
4. identyfikacja potrzeb tworzenia i modyfikacji sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
7. obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą brali udział w komitecie branżowym.

Realizacja w/w zadań wpłynie na usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze TCB, poprawę współpracy-zbudowanie partnerstwa i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami, które w największym stopniu zaangażowane są w kształtowanie rynku pracy: sferą edukacji formalnej i pozafomalnej, przedsiębiorcami instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami, których działalność ma wpływ na szeroko rozumianą politykę sektorową. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora. Ponadto dzięki analizowaniu i propagowaniu doświadczeń oraz wzorców międzynarodowych w zakresie programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszcz. grupy specjalistów TCB dojdzie do transferu najlepszych praktyk w tym obszarze. Projekt pozwoli na przygotowanie w pełni profesjonalnych struktur SR, które będą realizować działania nie tylko w okresie realizacji projektu, ale również co najmniej 12 m-cy po zakończeniu realizacji projektu, co zagwarantuje jego trwałość.

Rada jest jednym z komponentów w Systemie Rad ds Kompetencji.

Po wyborze - w dniu 23 kwietnia 2020 r. - władz, spośród swojego 33 osobowego grona Członków Rady, obecnie uruchamiana jest praca wewnętrznych struktur merytorycznych Rada SRTCB, w celu realizacji założonych planów działania.

Wybrane Prezydium Rady to:

Wiesław Paluszyński – Przewodniczący Rady

oraz Wiceprzewodniczący:
Tomasz Chomicki,
Paweł Kostkiewicz,
Wojciech Maciejczak,
Beata Ostrowska,
Jarosław Pazgrat,
Magdalena Polak,
Grażyna Szpor.

Rada podjęła decyzję o utworzeniu merytorycznych Komitetów Rady, realizujących jej cele i zadania, w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych, systemu edukacji i kształcenia, rozwiązań legislacyjnych, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Tworzonym aktualnie komitetom przewodniczą: Beata Ostrowska, Grażyna Szpor, Magdalena Polak, Jarosław Pazgrat, Bogusław Dębski.

Całość Projektu realizowana jest wspólnie przez PTI oraz PIIT. Zarządzanie i nadzór nad projektem realizowane jest przez Grupę Sterującą której przewodniczy Włodzimierz Marciński, Prezes PTI.

Sektor telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwa jest linią obrony przed powodowanym przez koronawirusa kryzysem gospodarczym i kryzysem społecznym. Oferując łączność, Internet i zdalny dostęp do zasobów, stanowi szczepionkę przeciw rozprzestrzenianiu się bezrobocia i spadkowi PKB. Dlatego niedobór dostępnych danych analitycznych potrzeb rynku pracy sektora TCB musi być zażegnany. Rada Sektorowa ds. kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo ma doprowadzić do transferu najlepszych w tym obszarze praktyk programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów TCB. Jej celem strategicznym jest dostosowania procesów edukacyjnych do potrzeb i problemów kadrowo-zawodowych.

Monitoring kadr sektora TCB w Polsce okazuje się jednym z kluczowych obszarów rozwoju gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Rada chce włączyć kilkadziesiąt przedsiębiorców w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy ICT.

W pierwszych miesiącach działalności Rada skupi się na działalności badawczej i analitycznej i usystematyzowaniu wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych – określeniu obszarów badawczych i przeprowadzeniu badania kompetencji pracowników sektora TCB w Polsce, a także monitorowaniu kompetencji pracowników i pracodawców. Plany na jesień, to rekomendacja rozwiązań i zmian systemowych i legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym rekomendacja zmian sektorowych ram kwalifikacji, przez podjęcie pierwszych inicjatyw nakładających obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji ICT.

Do zadań Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo będzie też należało uruchomienie przepływu informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje między kadrami sektora TCB a szeroko rozumianym HR, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Rada będzie też dążyć do zaangażowanie partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora.

Rada została powołana w dniu 12 lutego 2020 roku przez ministra rozwoju i działa na podstawie art. 4c i 4 e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadania Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo to m.in:

 1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze,
 2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców (PKD J.61.1, J.61.2, J.61.3, J.61.9)
 3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie ww. badań,
 4. identyfikacja potrzeb tworzenia i modyfikacji sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
 7. obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rad), w szczególności opracowanie oraz aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem (link).

Loading...

Skład Prezydium Rady:

Przewodniczący Rady
Wiesław Paluszyński

Wiceprzewodniczący
Tomasz Chomicki
Paweł Kostkiewicz
Wojciech Maciejczak
Beata Ostrowska
Jarosław Pazgrat
Magdalena Polak
Grażyna Szpor

Formalne kryteria kwalifikacji kandydatów na członków Sektorowej Rady Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRTCB)

Członek SR musi spełniać nast. kryt. formalne:

 • być reprezentantem jednej z grup interesariuszy tworzących SRTCB

Kandydatami na członków SRTCB mogą być przedstawiciele:

 • przedsiębiorstw tworzących sektor/organizacji pracodawców
 • instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej, prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora
 • związków zawodowych
 • Rady Rynku Pracy lub Woj. Rady Rynku Pracy
 • instytucji pełniącej funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora
 • stowarzyszeń zawodowych i innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności SRTCB
 • zaakceptować cele i zasady działania SRTCB, w szczególności zawarte w jej Regulaminie i Uchwałach
 • złożyć deklarację przystąpienia do SRTCB.

Merytoryczne kryteria kwalifikacji kandydatów na członków SRTCB

Spośród wskazanych kryteriów merytorycznych kandydat na członka SRTCB powinien spełniać co najmniej jedno kryterium:

 • 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze eduk. prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora
 • 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora
 • 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora
 • doświadczenie związane z opiniowaniem, tworzeniem lub współtworzeniem programów edukacyjnych dotyczących sektora
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze w okresie 2 lat od daty zadeklarowanego przystąpienia do SRTCB.

images/czlonkowie_rady/Deklaracja_przystpienia_do_Komitetu_SRTCB_Plus_Owiadczenie_RODO.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Działania Rady (link).

Loading...

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020