Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dla obszarów działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowej Rady Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo najważniejszym dokumentem merytorycznym w konkursie jest „Opis kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej”. Dokument ten w jego wstępnej wersji był już przedmiotem analizy wspólnego Zespołu Roboczego obu Rad. W wyniku analizy aktualnej wersji stanowiącej załącznik nr 12 dokumentacji konkursowej zespół roboczy sformułował następujące wnioski.

Sektorowa Rada ds. kompetencji –  Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwo wyrażają zaniepokojenie i rozczarowanie, iż konsultacjom społecznym tak ważnego projektu został poddany tylko jeden dokument, a mianowicie „Regulamin konkursu Akademia Menadżera MMŚP…”. Poddaje to w wątpliwość sens przeprowadzania konsultacji, które nie odnoszą się do części merytorycznej projektu, a wyłącznie do organizacyjnej strony konkursu.

Na podstawie „Opisu kompetencji…” nie jest jasne, kto ma być beneficjentem szkoleń mających na celu zwiększenie zdolności do transformacji cyfrowej MMŚP:  menadżerowie i właściciele firm, które chcą wdrażać transformację cyfrową, czy też menadżerowie transformacji cyfrowej. W dokumencie brak jest także konsekwencji i precyzji terminologicznej. Uważamy, że załącznik nr 12 w jego obecnej formie – jako istotny element dokumentacji konkursowej, wymieniony w Podrozdziale 5.6. - Zadania Regulaminu konkursu – nie może służyć jako podstawa do określonej w tym podrozdziale „2) refundacji wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy z punktu 1) i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z OKMC, stanowiących załącznik nr 12 do regulaminu konkursu”.

Zobacz pełną wersję opinii (link)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020