Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Z uwagi na tematykę i zakres merytoryczny ocenianego dokumentu, obejmujące cały rynek ICT, czyli zarówno informatykę, jak i telekomunikację oraz cyberbezpieczeństwo, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo powołały wspólny Zespół Roboczy ds. oceny projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego m.in. wdrożenia systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, a także projektów uzasadnienia i oceny skutków regulacji.

W opinii Zespołu Roboczego w przesłanych do opiniowania dokumentach brak konkretnych, ściśle określonych oczekiwań co do efektów funkcjonowania systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych po jego wdrożeniu. Wyrażamy wątpliwość, czy do tego celu trzeba gromadzić tak szeroki zakres danych bez dokładnego określenia konkretnych celów ich przetwarzania. Pojawia się również pytanie, jaki będzie mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony takich danych? Rozpoczęcie prac nad stworzeniem systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych należałoby zacząć od określenia potrzebnych efektów jego funkcjonowania. Należy pamiętać, że jedynie absolwenci szkół branżowych i techników po skończeniu szkoły zasilają rynek pracy, natomiast absolwenci liceów zwykle idą na studia i nie podejmują pracy zawodowej. W związku z tym warto zastanowić się, czy system monitorowania karier absolwentów nie powinien obejmować jedynie absolwentów szkół branżowych i techników. Niezrozumiałe również wydaje się przywoływanie przykładów rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, natomiast w uzasadnieniu dla projektu nie wspomina się o doświadczeniach z funkcjonowania systemu wdrożonego już na rodzimym gruncie. Projekt budzi również wątpliwości natury ekonomicznej. Wdrożenie systemu będzie nakładało na wskazane w projekcie organy i instytucje (CIE, OPI, ZUS, OKE) nowe obowiązki. Na ich wykonanie nie przewiduje się jednak dodatkowych środków. Postulujemy zatem odesłanie przedstawionych przez MEN projektów do dalszych analiz i konsultacji.

Zobacz pełną wersję opinii (link).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020