Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Jakie potrzeby kompetencyjne w firmach teleinformatycznych ujawniła pandemia koronawirusa? Jakie kwalifikacje będą potrzebne w sytuacji prognozowanych skutków pandemii? Informacji na ten temat dostarczają wyniki wspólnego badania sektorowych rad TCB i IT.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TCB) wspólnie z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Informatyka (IT) sprawdziły, w jaki sposób pandemia i jej dotychczasowe skutki wpłynęły na potrzeby kompetencyjne w firmach z reprezentowanych przez nie sektorów. Celem wspólnie zorganizowanego badania jest identyfikacja kluczowych obszarów działań podejmowanych w warunkach pandemicznych i związanych z nimi strategicznych potrzeb kompetencyjnych. Chodzi o zdefiniowanie zarówno potrzeb ujawnionych już przez pandemię, jak i oczekiwanych w związku z prognozowanymi skutkami sytuacji pandemicznej.
Wyniki badania będą stanowić podstawę do tworzenia scenariuszy dla przyszłych działań szkoleniowych, edukacyjnych i doradczych w kontekście zapewnienia potrzebnych kwalifikacji i kompetencji, umożliwiających sprawne funkcjonowanie biznesu w obliczu istniejących zakłóceń oraz prognozowanych skutków pandemii. Efektem badania będzie ustalenie, czy i jakie kompetencje okazały się niezbędne i których brakuje bądź będzie brakować w najbliższym czasie w kontekście spodziewanych konsekwencji pandemii dla obu sektorów.

Strategiczne kompetencje w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, podobnie jak sektor informatyczny w porównaniu z innymi, nietechnologicznymi sektorami gospodarki, stosunkowo łagodnie został dotknięty skutkami pandemii. Zdaniem ankietowanych pandemia wpłynęła więc w umiarkowanym stopniu na zmianę dotychczasowego modelu działania firm. Tak twierdzi najwięcej, bo 40 proc. respondentów, a w co dziesiątym przedsiębiorstwie koronawirus nie wymusił żadnych zmian w modelu działania. Bardzo duże i duże zmiany oraz małe i bardzo małe odnotowano odpowiednio w 24 proc. i 26 proc. firm z tego sektora.
Połowa przedsiębiorców przewiduje, że wprowadzone w modelu działania zmiany będą trwałe, a ponad połowa (55 proc.) uważa, że zmiana dotychczasowego modelu działania wpłynęła na zmianę kompetencji pracowników co najmniej w umiarkowanym stopniu. Jedynie 9 proc. ankietowanych w ogóle nie widzi konieczności zmiany kompetencji pracowników. Z kolei zdecydowana większość respondentów (67 proc.) uważa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy pandemia i jej skutki nie zmienią nic w aspekcie potrzeb kompetencyjnych w ich firmach. Zaledwie 8 proc. badanych jest zdania, że w tym czasie pojawi się zapotrzebowanie na nowe kompetencje.
Zatem jakie kompetencje mają obecnie największe znaczenie? Według badanych są to kompetencje związane z obsługą klienta, w tym również świadczeniem usług pomocy technicznej w trybie zdalnym (średnia: 3,58 w skali 1-5), zarządzeniem projektami w trybie pracy zdalnej (3,57) oraz z instalowaniem, konfigurowaniem, administrowaniem i zabezpieczaniem systemów obiegu dokumentów i organizacją pracy zdalnej i hybrydowej w firmie (po 3,55).

wykres1
Natomiast w ciągu najbliższych 12 miesięcy największe znaczenie będzie miało tworzenie i wdrażanie metod zapewniania ciągłości działania firmy w sytuacji nagłych zagrożeń (3,61), a także implementowanie, konfigurowanie, administrowanie i zabezpieczanie systemów obiegu dokumentów (3,6) oraz integracja systemów (3,6) i zarządzanie zasobami danych (3,58).
wykres2
Jeśli chodzi o dostępność specjalistów z określonymi kompetencjami na rynku pracy, to najłatwiej znaleźć fachowców w zakresie: obsługi klienta, w tym również świadczenia usług pomocy technicznej w trybie zdalnym, tworzenia i wdrażania nowych metod zapewniania ciągłości działania firmy w sytuacji nagłych zagrożeń, a także implementowania, konfigurowania, administrowania i zabezpieczania systemów obiegu dokumentów i zarządzania zasobami danych (po 84 proc. dla połączonych odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Kompetencją, z którą wiąże się najmniejsza dostępność specjalistów, jest analiza ryzyk w zmiennym, niestabilnym środowisku pracy (74 proc.).
wykres3Gdzie szukać fachowców?

Niemal wszystkie firmy zdobywają potrzebne kompetencje poprzez utrzymanie, szkolenie lub przekwalifikowanie własnych pracowników (95 proc.). 62 proc. badanych korzysta również z pozyskiwania doświadczonych specjalistów z rynku, a 47 proc. z zatrudniania młodych specjalistów, absolwentów uczelni i przygotowywania ich do zadań w firmie. 29 proc. respondentów twierdzi, że ich firmy pozyskują potrzebne kompetencje dzięki współpracy ze szkołami lub uczelniami.

Jednak co piąty ankietowany uważa, że w związku z sytuacją pandemiczną i jej prognozowanymi skutkami należy jak najszybciej wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Według większości respondentów powinno się już teraz aktualizować i dostosowywać programy kształcenia na studiach, a także udostępniać środki na przekwalifikowanie pracowników i zwiększyć liczbę (zdalnych) szkoleń i kursów dla pracowników w sektorze. Spory odsetek przedstawicieli firm telekomunikacyjnych wspomniał również o konieczności wprowadzenia aktualizacji i dostosowania programów kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.
wykres4
W badaniu wzięło udział 129 przedstawicieli mikro, małych, średnich i dużych firm z sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, prowadzących działalność w obszarze telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, satelitarnej i pozostałej telekomunikacji (PKD, Sekcja J, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90).

Pobierz plik raportu zbiorczego w wersji do wydruku - kliknij tutaj.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020