Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Spis treści

Skutki pandemii dla branży

Analitycy już na początku pandemii wskazali czynniki, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność firm z sektora TCB w kontekście prognozowanych dla branży skutków koronawirusa, i będą wymagały szybkiego wsparcia, również w zakresie kompetencji. Chodzi przede wszystkim o kwalifikacje i kompetencje zapewniające sprawne funkcjonowanie biznesu w obliczu istniejących zakłóceń oraz prognozowanych ich skutków. Dostrzegają tu zarówno elementy negatywne, jak i pozytywne czy neutralne biznesowo.

Zdaniem PMR negatywny wpływ na telekomy może mieć m.in. znaczne obciążenie mobilnych i stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych zarówno w zakresie połączeń głosowych, jak i transmisji danych, a co się z tym wiąże – również konieczność zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz obsłużenia w tym samym czasie zwiększonej liczby użytkowników.

Operatorzy będą musieli zapewnić klientom bezpieczny dostęp do sieci, zasobów i usług sieciowych oraz możliwość zestawiania łączy do transmisji dźwięku, obrazu i danych. W konsekwencji może się to wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na rozbudowę i zabezpieczenie przeciążonych sieci, rozwój infrastruktury sieciowej i dostępowej, a także wprowadzenie elastycznego zarządzanie siecią.

Na początku pandemii analitycy przewidywali również możliwość zakłócenia łańcucha dostaw sprzętu telekomunikacyjnego i urządzeń końcowych z Azji, co z kolei mogło powodować problemy z dostępnością sprzętu dla użytkowników końcowych i na potrzeby realizacji przetargów. Jednak problemy w tym zakresie nie wystąpiły na dużą skalę.

Z dostępnych prognoz wynika też, że przewidywane skutki negatywne nie będą miały aż tak znaczącego wpływu na koniunkturę rynkową w branży ICT.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa obszary, a mianowicie konieczność stworzenia nowych regulacji prawnych związanych z wprowadzeniem i bezpieczeństwem pracy zdalnej, a także realizację obowiązków firm telekomunikacyjnych związanych z sytuacjami szczególnych zagrożeń i stanami wyjątkowymi.

W przypadku aspektów prawnych nie chodzi tylko o wprowadzenie do obowiązującego prawa nowych zapisów związanych z pracą zdalną, ale przede wszystkim o konieczność zdobycia praktycznej znajomości obecnych regulacji prawnych w zakresie, w jakim zostało to już uregulowane prawnie, a także zapewnienie zgodności podejmowanych działań z obowiązującym prawem, znajomość szczególnych regulacji prawnych związanych z pandemią COVID-19 oraz opracowanie firmowych regulacji dot. polityki bezpieczeństwa pracy zdalnej, np. w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kanałów komunikacji i urządzeń końcowych użytkowników.

Natomiast jeśli chodzi o obowiązki firm telekomunikacyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczą one m.in. zarządzania kryzysowego, opracowania planu działania i stworzenia zespołu realizującego powyższe zadania oraz ewentualnej zmiany modelu działania firmy na czas stanu klęski, w tym o wymagane prawem udostępnianie urządzeń i priorytetowe usługi dla służb przy jednoczesnym ograniczeniu świadczenia niektórych usług pozostałym klientom, cenzurę prewencyjną itp.

Z badania PMR wynika również, że oprócz negatywnych skutków, pandemia niesie za sobą także pozytywne konsekwencje dla całego sektora ICT, w tym m.in.: katalizację transformacji cyfrowej, nowych sposobów pracy, zdolności i digitalizacji (74 proc. wskazań), wzrost popytu na usługi, np. chmury, hostingu, VPN czy w ogóle szeroko pojętych usług telekomunikacyjnych (40 proc.), wzrost kanału online, ecommerce i rozwiązań wspierających (37 proc.), spadek znaczenia ceny, wzrost znaczenia jakości przy wyborze usługodawcy (29 proc.), a także większy popyt na usługi outsourcingowe oraz usługi zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania (po 26 proc.).
Ponadto wśród prorynkowych impulsów analitycy wymieniają m.in. zwiększony popyt na usługi dodane w ofertach biznesowych – chodzi przede wszystkim o rozwiązania wspierające zdalną komunikację firmową i biznesową, np. systemy unified communications, tele- i wideokonferencje, oraz zapewniające bezpieczeństwo wszystkich kanałów komunikacji. Ponadto może wzrosnąć popyt na usługi sieci prywatnych IP VPN.

Natomiast Deloitte zwraca uwagę na konieczność cyfryzacji i automatyzacji procesów obsługi i pozyskania klienta. Wobec ograniczeń w kontaktach osobistych kontakty te musiały ulec przedefiniowaniu i przesunięciu w kierunku spotkań sieciowych m.in. poprzez obsługę klientów w trybie zdalnym, w tym zawieranie umów na odległość, zdalną komunikację z klientami, świadczenie usług pomocy technicznej w trybie zdalnym.

Według wydania specjalnego „IDC Worldwide Black Book Live Edition” COVID-19 nieodwracalnie zmienił polski rynek ICT, a tę „nową normalność” cechują m.in.: większe inwestycje w urządzenia i aplikacje do pracy zdalnej (43 proc. wskazań), szybsza migracja do chmury (30 proc.) oraz inwestycje w ograniczanie ryzyka i systemy bezpieczeństwa (27 proc.).

Oczywiście przedstawione wyżej skutki pandemii dla branży nie stanowią pełnej ich listy, a są jedynie zestawieniem tych najważniejszych zdaniem analityków.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020