Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym zostało przygotowane wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

Szanowni Uczestnicy Konferencji

Uprzejmie poprosimy o wypełnienie listy obecności z ew. wskazaniem kontaktowego adresu e-mail.

Na podany mail prześlemy Państwo materiały konferencyjne.

Link – do Listy obecności

Link – do oceny spotkania

Link - zaproszenie w formacie PDF

Z A P R O S Z E N I E
Konferencja Naukowa
POTRZEBY KOMPETENCYJNE W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ W ŚWIETLE PLANOWANYCH ZMIAN W PRZEPISACH

Warszawa, 02 października 2020 r., godz. 10:00-14:00
Platforma komunikacyjna PTI - MS Teams PTI - link

PROGRAM

Sesja 1 (10:00-11:00)
ZMIANY EUROPEJSKIEGO I POLSKIEGO PRAWA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ (moderowanie: Prof. dr hab. Marek Michalski, UKSW)

  • Przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej – czy potrzebne jest włączenie ich do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
  • Główne kierunki zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – mec. Mariusz Busiło
  • Przegląd Dyrektywy NIS – dr Dorota Benduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Dyskusja

Sesja 2 (11:00-12:00)
POTRZEBY KOMPETENCYJNE W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

  • SOC a dotychczasowe „struktury wewnętrzne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo” – wymagany poziom kompetencji – Karolina Gałęzowska, doktorantka na UW, Inspektor Ochrony Danych w Millennium Bank
  • CSIRT sektorowy i CSIRT Telco – wymagania co do kwalifikacji i poziomu kompetencji – Łukasz Jędrzejczak, szef CSIRT MON
  • ISAC jako miejsce wymiany informacji o incydentach – jaki powinien być wymagany poziom kompetencji – dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
  • Dyskusja

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo uruchomiła działania merytorycznych Komitetów, realizujących poszczególne jej zadania, m.in. w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych branży, systemu edukacji i kształcenia branży, rozwiązań legislacyjnych branży, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Wszyscy Członkowie nowo powołanej Rady, to wysokiej klasy specjaliści, z bogatym doświadczeniem zawodowym, bądź dorobkiem naukowym, gotowi do podejmowania wyzwań na rzecz rozwoju naszej branży, zarówno w obszarze kompetencji personelu jak również wszelkich działaniach regulacyjnych i organizacyjnych.

iwe_2020

XVII edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” koncentruje się kwestach związanych ze zdalnym kształceniem. Lockdown był  dla edukacji ogromnym wyzwaniem i swoistym eksperymentem, do którego nie wszyscy byli przygotowani. Postawił przed nauczycielami i szefami placówek wyzwania organizacyjne, techniczne i metodyczne. Prelegenci konferencji opowiedzą, jak można wyjść zwycięsko z tej próby – dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i strategii.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Wiesława Paluszyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Polskie Towarzystwo Informatyczne, w partnerstwie projektowym z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, rozpoczęło realizację 3-letniego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Decyzją Ministra Rozwoju, do Rady powołano 33 osoby; ekspertów reprezentujących branżę telekomunikacja  i cyberbezpieczeństwo, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw i firm, przedstawicieli jednostek szeroko rozumianego systemu edukacyjnego, nauki i firm szkoleniowych, a także przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie branży TCB.

Pełna praca zdalna lub hybrydowe do niej podejście wymaga wielu udoskonaleń w systemach informatycznych firm. Obserwujemy narodziny nowego cyfrowego świata, do którego należy się dostosować, aby przetrwać i odnosić sukcesy. 

Biurowce pustoszeją, zmienia się również sposób aranżacji ich przestrzeni – pojawia się więcej miejsc o charakterze mobilnym, do pracy tymczasowej. Trwa ekspresowa edukacja rynku i społeczeństwa w zakresie cyfryzacji. Zaczęto przykładać większą wagę do zabezpieczeń umożliwiających zapobieganie cyberatakom. Zapotrzebowanie na usługi i produkty ICT wzrosło i ta tendencja najprawdopodobniej się utrzyma. 

W czasie naznaczonym przez koronawirus należy skupić się na nowych możliwościach i odważnych działaniach w obszarze zarządzania. Obecna sytuacja daje powody do tego, aby wykorzystać nowe technologie celem usprawnienia procesów zachodzących w firmie. 

Jakiego więc wsparcia ICT będzie potrzebował nowy, pocovidowy model pracy?

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020