Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pandemia ma ogromny wpływ na wiele czynników funkcjonowania przedsiębiorstw. Nie przyniosła ona jednak dużych zmian, jeśli chodzi o strukturalne zmiany w zakresie polityki zatrudnieniowej firm. Wbrew pozorom, pracodawcy oferują przede wszystkim stabilne zatrudnienie i biorąc pod uwagę rosnące deficyty kompetencji nie należy się spodziewać odwrotu tego trendu. Niepokoi natomiast fakt, że jedynie 21% firm z sektora MŚP i 29% dużych przedsiębiorstw diagnozuje swoje przyszłe potrzeby kompetencyjne. Biorąc pod uwagę rosnące wyzwania w tym zakresie, konieczne jest podjęcie natychmiastowych kroków.

Dwie trzecie firm odczuło negatywny wpływ pandemii na swoją kondycję finansową

Blisko 68% badanych firm odczuło negatywny wpływ pandemii na swoją kondycję finansową. 18% respondentów badania wskazuje, że wpływ ten był znaczny. Najgorzej poradziły sobie firmy średnie i małe gdzie negatywne skutki odczuło odpowiednio 78% i 66% respondentów, w dużych przedsiębiorstwach natomiast 45%. Skutki COVID-19 były najbardziej odczuwalne w sektorach: przemysł inny, transport i logistyka oraz usługi dla biznesu. Przerwane łańcuchy dostaw i przestoje mocno zaburzyły realizację planów produkcyjnych. Skutki tego odczuwamy do dziś. Dodatkowo, duża część przedsiębiorstw zamroziła wszelkie wydatki, które nie były koniecznością, co przełożyło się na zmniejszenie zakresu usług kontraktowanych na rynku. Najlepiej z pandemią poradziła sobie branża handlowa, gdzie 54% respondentów uważa, że nie miała ona negatywnego wpływu na sytuację finansową w firmie, głównie za sprawą rozwijającego się e-commercu. Konsumenci zmienili swoje nawyki i szukając bezpiecznych rozwiązań, coraz większa część potrzeb zakupowych była realizowana w sieci.

W dn. 1-3 grudnia 2021 r. odbędzie się V edycja konferencji EduMixer w formule online pod hasłem: „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wydała dotychczas jedną nadzwyczajną rekomendację rozwojową, tzw. antycovidową. Dotyczyła ona wsparcia w zakresie szkoleniowo-doradczym dot. zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego na podstawie przygotowanych wytycznych zrealizowała projekt „Wsparcie dla sektorów”, w ramach którego firmy uzyskały 80 proc. dofinansowania do szkoleń i doradztwa przez firmy z Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TiC).

Projekt MARR pozwolił na dofinansowanie i realizację szkoleń zakończonych pozytywnie dla 401 pracowników, którzy w 50 proc. zatrudnieni byli w małych, w 35 proc. w mikro, a w 15 proc. w średnich firmach. Dofinansowanie na jedną osobę wynosiło maksymalnie 6 400 zł. Wykorzystano aż 93 proc. z przeznaczonych środków na dotację dla tego sektora, co przełożyło się na kwotę prawie 2,3 mln zł.

W niedawno opublikowanym raporcie pt.: Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa, przygotowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, zostały wskazane kluczowe obszary działania firm oraz zmiany, które są wymagane do dalszego prawidłowego ich funkcjonowania.

 Jak wiadomo, pandemia i obostrzenia z niej wynikające wymusiły na przedsiębiorcach poszukiwanie rozwiązań umożliwiających zachowanie ciągłości świadczenia usług oraz możliwość kontynuowania współpracy w sposób niewymagający osobistych spotkań, zarówno na poziomie wewnątrz firmowym, jak i w kontaktach z klientami, podwykonawcami i dostawcami. Było to ogromne wyzwanie dla wszystkich firm starających się utrzymać na rynku w niespotykanej dotąd sytuacji. Gospodarcze skutki kryzysu związanego z COVID-19 dla poszczególnych branż są różne i zależą od wielu czynników i charakterystyki działania firm. Jeśli chodzi o sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (TCB), to poradził on sobie stosunkowo dobrze, mimo bardzo wysokiego zapotrzebowania na usługi z tego obszaru. Nie zmienia to faktu, że skala i tempo zmian wymusiły również tutaj opracowywanie nowych, skutecznych rozwiązań, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 - Przeprowadzone badanie miało na celu identyfikację krytycznych obszarów i strategicznych potrzeb, a także luk kompetencyjnych w sektorze TCB, wynikających z sytuacji związanej ze skutkami pandemii koronawirusa. Założeniem raportu było również wskazanie potrzeb kompetencyjnych ujawnionych przez pandemię i jej prognozowane skutki oraz weryfikację, jakich kompetencji potrzebują firmy, żeby funkcjonować w rzeczywistości określonej warunkami wywołanymi przez COVID-19. Wyniki badania będą stanowić podstawę do tworzenia scenariuszy dla przyszłych działań szkoleniowych, edukacyjnych i doradczych w kontekście zapewnienia potrzebnych kwalifikacji i kompetencji, zapewniających sprawne funkcjonowanie biznesu w obliczu istniejących zakłóceń oraz prognozowanych skutków pandemii. Efektem badania będzie ustalenie, czy i jakie kompetencje okazały się niezbędne i których jeszcze brakuje, bądź będzie brakować w najbliższym czasie, w kontekście spodziewanych konsekwencji pandemii dla sektora TCB – mówi Dariusz Chełstowski, ekspert ds. monitoringu rynku w Zespole Projektowym Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Prezesi Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Związku Cyfrowa Polska – Wiesław Paluszyń-ski i Michał Kanownik – zapraszają na kolejne webinarium pt. „SIECI 5G – STANDARDY I PATEN-TOWANIE A CYBERBEZPIECZEŃSTWO”. Zdalne seminarium odbędzie się w czwartek 14 paździer-nika 2021 r. w godz. 10.00-13:00.

Nasz gość specjalny, wybitny znawca tej problematyki – prof. dr hab. Rafał Sikorski spróbuje na-świetlić odpowiedzi na kluczowe pytania z tego obszaru:

Co i jak patentować? Jak powstają standardy i procesy ich potwierdzania oraz kontroli? Jak się nie zagubić w tym gąszczu przepisów, standardów i organizacji? Czym zajmują się 3GPP, ETSI, ENISA, urzędy patentowe, regulatorzy rynku telekomunikacyjnego? Czy standardy i patenty mają decydujące znaczenie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci 5G i całej cyberprze-strzeni? Czy projekt Gaia-X to właściwa droga do tworzenia standardów przetwarzania w chmu-rze, np. w obszarze mobilności (mobility)? Jakie znaczenie ma w tych procesach UE i Polska vs reszta świata?

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przygotowały pierwszą edycję raportu pt. „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”. Efektem prac są zbiorcze wyniki z badania dotyczącego działań antycovidowych w sektorach: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

- Obecnie obserwowane zmiany będą miały trwały wpływ na dalszy rozwój sytuacji na rynku pracy w sektorze IT. Pandemia i jej skutki wpłynęły na zwiększenie zapotrzebowania na kompetencje związane z zapewnieniem ciągłości działania firm oraz ich bezpiecznego funkcjonowania w nowych, kształtujących się obecnie warunkach. Niezbędny jest nowy model zarządzania pozyskiwaniem i rozwojem kwalifikacji koniecznych do sprawnego obsłużenia dynamicznie wdrażanych procesów cyfryzacji – mówi Beata Ostrowska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

Pandemia COVID-19 wywołała nieodwracalne zmiany, które mają ogromny wpływ na życie, zdrowie i zachowania społeczeństwa. Rządzący z całego świata musieli dokonać wielu zmian w ustawodawstwie, które często bywały nagłe i restrykcyjne, a ich skutki odczuwalne są do dzisiaj. Dla wielu sektorów gospodarki zakończyło się to kryzysem, ale stopniowo wszystkie firmy wdrażają rozwiązania, dzięki którym działanie biznesów może wrócić na właściwe tory. Było to ogromne wyzwanie zarówno dla firm starających się utrzymać na rynku w niepewnych czasach, jak i dla sektorów IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, starających się sprostać niespotykanemu dotąd zapotrzebowaniu na usługi. Skala i tempo zmian wymusiły od tych sektorów opracowywanie nowych, skutecznych rozwiązań, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie firm z wielu branż. Proponowane działania, takie jak rozpowszechnienie spotkań w trybie on-line, wpisały się w standardy funkcjonowania firm i będą dalej stosowane nawet po zakończeniu pandemii.

- Sytuacja pandemiczna ujawniła w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, podobnie jak w wielu innych branżach, jakie są strategiczne potrzeby kompetencyjne i krytyczne obszary działania firm. Z badania „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa” wynika, że najważniejszym działaniem dla firm, które zostało podjęte w odpowiedzi na skutki pandemii, była aktualizacja polityki cyberbezpieczeństwa, czyli opracowanie i wdrożenie procedur dostosowanych do trwającej sytuacji i jej skutków. Teraz gdy wszystko powoli się stabilizuje, należy skupić się na zadbaniu o to, aby takie dokumenty zostały należycie zaktualizowane i również w przyszłości mogły usprawnić działanie organizacji. Sposoby zarządzania w kryzysie powinny stać się fundamentem działania każdej firmy, szczególnie w obliczu możliwych, kolejnych fal wirusa – mówi Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

- Zapewnienie bezpieczeństwa danych, aplikacji i sieci w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej i świadczenia usług na odległość, a przede wszystkim nieprzerwanego działania samej organizacji, stanowią obecnie najważniejsze wyzwanie dla prawidłowego funkcjonowania firmy, również od strony prawnej. Dlatego warto zadbać w obszarze kompetencji pracowników o odpowiednie szkolenia, które pozwolą zlikwidować luki w tym zakresie – dodaje Xawery Konarski, Starszy Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020