Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Nabór wniosków trwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00 . Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania według gotowych scenariuszy zajęć.  Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

 Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się:

 • placówki doskonalenia nauczycieli (samodzielnie lub w partnerstwie)
 • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

 

Tematyka konferencji jest poświęcona współpracy edukacji i biznesu IT oraz sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w czasach przełomowych i niezwykle ważnych przemian technologicznych. Konferencja Edumixer to wydarzenie, mające na celu szeroką dyskusję na temat dobrych praktyk w obszarze współpracy firm z sektora szkolnictwa wyższego i biznesu. W trakcie konferencji będą prowadzone dyskusje między innymi o tym, jakich kompetencji potrzebują firmy od absolwentów uczelni wyższych oraz w jaki sposób kształtować te kompetencje.

 Dyskusja podczas tegorocznego spotkania będzie skupiała się wokół:

 • trendów i strategicznych kierunków rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT oraz TCB
 • pocovidowego modelu edukacji
 • sposobu budowania współpracy uczelni i biznesu
 • problemów i wyzwań w kontekście współpracy uczelni i biznesu

 

Pandemia COVID-19 skutkuje pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację negatywnych skutków pandemii. Zakres wsparcia dla każdego sektora został przygotowany przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, w ofercie znajdują się dofinansowania w wysokości 80% do szkoleń i doradztwa.

Zadania COVID-19 realizowane są w ramach działania Kompetencje dla sektorów – Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji,  mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników.

Rekomendowane usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora TiC na podstawie Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji:

 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele i wideokonferencji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
 • Wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych
 • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie<
 • Zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej
 • Implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

Nabór do udziału w projekcie trwa to 30.11.2020, zapraszamy do zapisów pod linkiem: https://bit.ly/3kH30zx

Zachęcamy również do wzięcia udziału w informacyjnym webinarium, które odbędzie się 3 listopada, podczas spotkania dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia w projekcie, poznasz zakres merytoryczny szkoleń oraz doradztwa i poznasz zasady obsługi systemu wspierającego proces rekrutacji i korzystania ze wsparcia. Będzie również czas na zadawanie pytań.

Zapisz się: https://www.marr.pl/am3_webinarium/

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://www.marr.pl/am3_sektory/#1601288678722-7709779c-1746

 

✔ II Konferencja Prawa nowych technologii, którą otwierał mec. Xawery Konarski, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, już za nami.

Obszar poruszanych tematów podczas konferencji dotyczył najważniejszych zagadnień praktycznych i wątpliwości związanych z nowym otoczeniem prawno-regulacyjnym w zakresie nowych technologii. Oto najważniejsze wnioski:

 • brak odpowiednich przepisów regulujących korzystanie z nowych technologii (innowacji),
 • stosowanie innowacji nieraz na nowo stawia pytania o aktualność paradygmatów prawnych (np. prawa autorskiego)
 • stosowanie prawa nowych technologii jest nieraz niemożliwe bez wiedzy technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • cyberbezpieczeństwo stało się potężną dziedziną biznesu, o bardzo różnorodnych aspektach prawnych i organizacyjnych

Podczas konferencji wśród uczestników przeprowadzono także badanie.

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym zostało przygotowane wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie: 

 • Start rekrutacji - 24.09.2020 r.
 • Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r. 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

 Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP (link powyżej).

 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

 Operatorem projektu jest CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD: 

 • 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
 • 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
 • 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność oraz działalność portali internetowych. 

oraz dużych przedsiębiorstw (uczestnicy nie mogą stanowić więcej niż 25% wskaźnika produktu) działających w ramach wpisu PKD J.62 - Działalność związana z  oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.

 Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT: 

 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej

 Zachęcamy do rejestracji!

Terminem "cyberpandemia" określamy podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID - 19, destrukcyjne dla ludzi i gospodarki skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania.

Masowe i nagłe przechodzenie z zawirusowanej przestrzeni realnej do cyberprzestrzeni upowszechniło świadomość szans związanych z transformacja cyfrową – zwłaszcza w ochronie zdrowia. Ujawniło też niedostateczne przygotowanie do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, zaktywizowało cyberprzestępców i uczyniło zadaniem priorytetowym dla władz publicznych, przedsiębiorców i obywateli  zwiększanie cyberbezpieczeństwa.

Przedmiotem debaty z udziałem wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków są kolejno problemy cyberbezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym [sesja 1] i militarnym [sesja 2], w sektorze prywatnym [sesja 3] i publicznym [sesja 4] oraz odrębnie cyberbezpieczeństwo w medycynie [sesja 5] a także zwalczanie cyberprzestępczości [sesja 6], edukacja dla cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii [sesja 7] i Innowacyjność w czasach pandemii [sesja 8].

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. w formule online.

Udział w  konferencji jest nieodpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny Cyberpandemia - LINK

Na konferencję zapraszają organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Program konferencji dostępny jest na stronie https://ncpi.org.pl/ 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020