Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Tematyka konferencji jest poświęcona współpracy edukacji i biznesu IT oraz sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w czasach przełomowych i niezwykle ważnych przemian technologicznych. Konferencja Edumixer to wydarzenie, mające na celu szeroką dyskusję na temat dobrych praktyk w obszarze współpracy firm z sektora szkolnictwa wyższego i biznesu. W trakcie konferencji będą prowadzone dyskusje między innymi o tym, jakich kompetencji potrzebują firmy od absolwentów uczelni wyższych oraz w jaki sposób kształtować te kompetencje.

 Dyskusja podczas tegorocznego spotkania będzie skupiała się wokół:

 • trendów i strategicznych kierunków rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT oraz TCB
 • pocovidowego modelu edukacji
 • sposobu budowania współpracy uczelni i biznesu
 • problemów i wyzwań w kontekście współpracy uczelni i biznesu

 

Pandemia COVID-19 skutkuje pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację negatywnych skutków pandemii. Zakres wsparcia dla każdego sektora został przygotowany przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, w ofercie znajdują się dofinansowania w wysokości 80% do szkoleń i doradztwa.

Zadania COVID-19 realizowane są w ramach działania Kompetencje dla sektorów – Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji,  mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników.

Rekomendowane usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora TiC na podstawie Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji:

 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele i wideokonferencji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
 • Wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych
 • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie<
 • Zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej
 • Implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

Nabór do udziału w projekcie trwa to 30.11.2020, zapraszamy do zapisów pod linkiem: https://bit.ly/3kH30zx

Zachęcamy również do wzięcia udziału w informacyjnym webinarium, które odbędzie się 3 listopada, podczas spotkania dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia w projekcie, poznasz zakres merytoryczny szkoleń oraz doradztwa i poznasz zasady obsługi systemu wspierającego proces rekrutacji i korzystania ze wsparcia. Będzie również czas na zadawanie pytań.

Zapisz się: https://www.marr.pl/am3_webinarium/

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://www.marr.pl/am3_sektory/#1601288678722-7709779c-1746

 

✔ II Konferencja Prawa nowych technologii, którą otwierał mec. Xawery Konarski, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, już za nami.

Obszar poruszanych tematów podczas konferencji dotyczył najważniejszych zagadnień praktycznych i wątpliwości związanych z nowym otoczeniem prawno-regulacyjnym w zakresie nowych technologii. Oto najważniejsze wnioski:

 • brak odpowiednich przepisów regulujących korzystanie z nowych technologii (innowacji),
 • stosowanie innowacji nieraz na nowo stawia pytania o aktualność paradygmatów prawnych (np. prawa autorskiego)
 • stosowanie prawa nowych technologii jest nieraz niemożliwe bez wiedzy technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • cyberbezpieczeństwo stało się potężną dziedziną biznesu, o bardzo różnorodnych aspektach prawnych i organizacyjnych

Podczas konferencji wśród uczestników przeprowadzono także badanie.

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym zostało przygotowane wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie: 

 • Start rekrutacji - 24.09.2020 r.
 • Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r. 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

 Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP (link powyżej).

 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

 Operatorem projektu jest CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD: 

 • 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
 • 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
 • 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność oraz działalność portali internetowych. 

oraz dużych przedsiębiorstw (uczestnicy nie mogą stanowić więcej niż 25% wskaźnika produktu) działających w ramach wpisu PKD J.62 - Działalność związana z  oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.

 Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT: 

 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej

 Zachęcamy do rejestracji!

Terminem "cyberpandemia" określamy podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID - 19, destrukcyjne dla ludzi i gospodarki skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania.

Masowe i nagłe przechodzenie z zawirusowanej przestrzeni realnej do cyberprzestrzeni upowszechniło świadomość szans związanych z transformacja cyfrową – zwłaszcza w ochronie zdrowia. Ujawniło też niedostateczne przygotowanie do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, zaktywizowało cyberprzestępców i uczyniło zadaniem priorytetowym dla władz publicznych, przedsiębiorców i obywateli  zwiększanie cyberbezpieczeństwa.

Przedmiotem debaty z udziałem wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków są kolejno problemy cyberbezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym [sesja 1] i militarnym [sesja 2], w sektorze prywatnym [sesja 3] i publicznym [sesja 4] oraz odrębnie cyberbezpieczeństwo w medycynie [sesja 5] a także zwalczanie cyberprzestępczości [sesja 6], edukacja dla cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii [sesja 7] i Innowacyjność w czasach pandemii [sesja 8].

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. w formule online.

Udział w  konferencji jest nieodpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny Cyberpandemia - LINK

Na konferencję zapraszają organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Program konferencji dostępny jest na stronie https://ncpi.org.pl/ 

Ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe. Większość, bo aż 67 proc. z nich, planuje pozyskać je od operatorów chmury (38 proc.) i firm konsultingowych (29 proc.). Tak wynika z badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Aż 68 proc. średnich i 66 proc dużych przedsiębiorstw w Polsce chce podnieść kompetencje chmurowe za pośrednictwem firm zewnętrznych. Połowa firm (50 proc. średnich i 55 proc dużych) chce to zrobić za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych. W obu grupach najmniejszym zainteresowaniem w pozyskiwaniu wiedzy na temat chmury cieszą się literatura branżowa i studia podyplomowe. 

Większość firm (63 proc.) planuje zwiększyć bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych poprzez pozyskanie odpowiednich kompetencji od dostawców chmurowych (39 proc.) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24 proc.). Duże firmy częściej stawiają na podnoszenie umiejętności własnych pracowników oraz zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa (53 proc.). Natomiast średnie wolą przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury lub ekspertów zewnętrznych (65 proc).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020