Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe. Większość, bo aż 67 proc. z nich, planuje pozyskać je od operatorów chmury (38 proc.) i firm konsultingowych (29 proc.). Tak wynika z badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Aż 68 proc. średnich i 66 proc dużych przedsiębiorstw w Polsce chce podnieść kompetencje chmurowe za pośrednictwem firm zewnętrznych. Połowa firm (50 proc. średnich i 55 proc dużych) chce to zrobić za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych. W obu grupach najmniejszym zainteresowaniem w pozyskiwaniu wiedzy na temat chmury cieszą się literatura branżowa i studia podyplomowe. 

Większość firm (63 proc.) planuje zwiększyć bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych poprzez pozyskanie odpowiednich kompetencji od dostawców chmurowych (39 proc.) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24 proc.). Duże firmy częściej stawiają na podnoszenie umiejętności własnych pracowników oraz zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa (53 proc.). Natomiast średnie wolą przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury lub ekspertów zewnętrznych (65 proc).

Komitet ds. rozwiązań legislacyjnych Sektorowej Rady Do Spraw Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wydał swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z 7 września 2020 r.).

Uwagi ogólne

W uwagach ogólnych Rada odnosi się do swojej roli, którą jest przede wszystkim skupianie się na szerzeniu edukacji i praktyk w obu wskazanych dziedzinach. Obejmuje to m. in. rekomendowanie rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz formułowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze. Z powyższych względów, w kręgu zainteresowania Rady znajdują się wszelkie rozwiązania legislacyjne, które mają wpływ na kształt rynku pracy oraz potrzeby edukacyjne w dziedzinie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Problemy definicyjne

W pierwszej kolejności, Rada pragnie zwrócić uwagę na problemy związane z definiowaniem cyberbezpieczeństwa w różnych aktach prawnych. W ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC) cyberbezpieczeństwo jest definiowane jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Definicja ta jest zbliżona do definicji „bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych” zawartej w art. 4 ust. 2 Dyrektywy NIS, które „oznacza odporność sieci i systemów informatycznych, przy danym poziomie zaufania, na wszelkie działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych lub przekazywanych, lub przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych lub dostępnych poprzez te sieci i systemy informatyczne”.

Rada zwraca również uwagę na niejednoznaczność terminu „cyberbezpieczeństwo”. Termin ten jest również wadliwie tłumaczony z języka angielskiego, często jako „bezpieczeństwo cybernetyczne”, i „bezpieczeństwo systemów informatycznych” – co, zdaniem Rady wymaga korekty. Jednocześnie Rada zwraca uwagę na brak cyberbezpieczeństwa w klasyfikacjach rodzajów działalności. Dotyczy to zarówno Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (ISIC), Statystycznej Klasyfikacji Rodzajów Działalności Gospodarczej w Unii Europejskiej (NACE), jak i Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Działalność ma miejsce wówczas, gdy czynniki takie jak: wyposażenie, siła robocza, technologia produkcji, sieci informacyjne lub produkty są powiązane w celu wytworzenia określonego wyrobu lub wykonania usługi.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przygotowuje specjalną Rekomendację Nadzwyczajną związaną ze stanem sektora w obecnej sytuacji pandemicznej. W tym zakresie Rada przygotowuje rekomendowane kierunki rozwoju kompetencji w branży, wymagane do efektywnego przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym czynnikami pandemicznymi COVID19. 

PARP wyłoniła dedykowanego Operatora, któremu powierzono wdrażanie rekomendowanych przez Radę działań rozwojowych, w tym szkoleniowych, doradczych itp.

Wkrótce w powyższym zakresie zostaną opublikowane szczegółowe informacje i wytyczne.

Dane kontaktowe operatora wyłonionego przez PARP:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 785 118 868

Zachęcamy do kontaktu.

 

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym zostało przygotowane wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

Szanowni Uczestnicy Konferencji

Uprzejmie poprosimy o wypełnienie listy obecności z ew. wskazaniem kontaktowego adresu e-mail.

Na podany mail prześlemy Państwo materiały konferencyjne.

Link – do Listy obecności

Link – do oceny spotkania

Link - zaproszenie w formacie PDF

Z A P R O S Z E N I E
Konferencja Naukowa
POTRZEBY KOMPETENCYJNE W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ W ŚWIETLE PLANOWANYCH ZMIAN W PRZEPISACH

Warszawa, 02 października 2020 r., godz. 10:00-14:00
Platforma komunikacyjna PTI - MS Teams PTI - link

PROGRAM

Sesja 1 (10:00-11:00)
ZMIANY EUROPEJSKIEGO I POLSKIEGO PRAWA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ (moderowanie: Prof. dr hab. Marek Michalski, UKSW)

  • Przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej – czy potrzebne jest włączenie ich do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
  • Główne kierunki zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – mec. Mariusz Busiło
  • Przegląd Dyrektywy NIS – dr Dorota Benduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Dyskusja

Sesja 2 (11:00-12:00)
POTRZEBY KOMPETENCYJNE W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

  • SOC a dotychczasowe „struktury wewnętrzne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo” – wymagany poziom kompetencji – Karolina Gałęzowska, doktorantka na UW, Inspektor Ochrony Danych w Millennium Bank
  • CSIRT sektorowy i CSIRT Telco – wymagania co do kwalifikacji i poziomu kompetencji – Łukasz Jędrzejczak, szef CSIRT MON
  • ISAC jako miejsce wymiany informacji o incydentach – jaki powinien być wymagany poziom kompetencji – dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
  • Dyskusja

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo uruchomiła działania merytorycznych Komitetów, realizujących poszczególne jej zadania, m.in. w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych branży, systemu edukacji i kształcenia branży, rozwiązań legislacyjnych branży, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Wszyscy Członkowie nowo powołanej Rady, to wysokiej klasy specjaliści, z bogatym doświadczeniem zawodowym, bądź dorobkiem naukowym, gotowi do podejmowania wyzwań na rzecz rozwoju naszej branży, zarówno w obszarze kompetencji personelu jak również wszelkich działaniach regulacyjnych i organizacyjnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020